Polityka prywatności

I Klauzula informacyjna

 

1. Współadministratorami Państwa danych są Agnieszka Szydziak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Still Hungry Agnieszka Szydziak, ul. Piękna 56a/9, 50-506 Wrocław NIP: 7722251324 i Katarzyna Płachecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Płachecka, ul. Szafera 5/30, 32-543 Kraków NIP: 6751321417,  e-mail: kontakt@haveabite.in. Współadministratorzy mają te same prawa i obowiązki względem przetwarzanych danych osobowych i w dalszej części zwani są łącznie jako Administrator. Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych.  Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wspólnie Administratorom na wskazany wyżej adres e-mail lub wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny Współadministrator.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu Have a Bite, mieszczącego się pod adresem:  https://haveabite.in/.

3. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja:

a. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na zapewnieniu dostępu do zawartości Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) i używaniu w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne  – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c. uzasadnionego interesu Administratora, promowanie produktów i usług administratora (marketing bezpośredni), prowadzenie analiz i analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania.

5. Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa i obejmują: imię i adres e-mail osoby fizycznej. Mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie takiej zgody, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe  będą przetwarzane dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane osobowe przekazane celem zapisania się do newslettera będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

II. Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

 

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Państwa danych osobom nieupoważnionym.

2. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu Have a Bite, mieszczącego się pod adresem:  https://haveabite.in/ przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88) (dalej: „RODO”).

3. Serwis Have a Bite realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. poprzez gromadzenie logów serwera www rejestrujących aktywności w serwisie transakcyjnym.

4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzu zapisu na Newsletter.

5. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).


2. Informacja o plikach cookies

 

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które w postaci informacji tekstowej przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu w tzw. przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies zbierają informacje, które zasadniczo nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre z tych informacji, w zależności od ich zawartości oraz sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretnym Użytkownikiem np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy zapisie na Newsletter, a w tym wypadku zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do takich informacji zastosowanie znajdują postanowienia pkt 1 oraz Klauzuli informacyjnej wskazanej w pkt I. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
d. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

4. Przed korzystaniem z Serwisu Użytkownik jest pytany o zgodę na korzystanie z cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zgoda na korzystanie z cookies może być w każdym czasie odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokona przed jej cofnięciem. 

5. W przypadku braku zgody na korzystanie z Cookies wciąż na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zapisywać się pliki niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła tylko konkretnej przeglądarki.

 

3. Logi serwera

 

1. Informacje o niektórych aktywnościach i zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. Czas przechowywania plików cookies

 

1. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies mogą być one przechowywane przez czas wskazany w pkt I.7 Klauzuli Informacyjnej. 

2. Zebrane przez pliki cookies dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych. Część tych danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi przepisami prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. 

3. Pliki cookies niezbędne do wyświetlenia użytkownikowi poprawnej wersji strony i do przechowywania identyfikatora sesji Użytkownika wygasają po 1 dniu. 

4. Pliki cookies potrzebne do wyświetlenia komunikatów w Serwisie, sprawdzenia czy dane w przeglądarce użytkownika wymagają zaktualizowania oraz niezbędne do uruchomienia odpowiedniej wersji Serwisu wygasają wraz z zamknięciem przeglądarki.

5. Pliki cookies tworzone w momencie zaakceptowania przez użytkownika korzystania przez stronę z plików cookie wygasają po 1 miesiącu, zaś pliki, które przechowują informację o kraju użytkownika, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP po 365 dniach.

 

5. Pliki cookies podmiotów trzecich

 

1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

2. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

3. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie pliki cookie:
a. Google AdWords
b. Google Analytics
c. Facebook
d. Freshmail

4. Więcej informacji na temat plików cookies podmiotów wskazanych w ppkt 2) znajduje się w ich politykach prywatności.